Hore

Pravidlá súťaže „šikovné škôlky“

Pravidlá súťaže „šikovné škôlky“ 

ÚVOD

 1. Facebooková súťaž s názvom „šikovné škôlky“ (ďalej „súťaž“) organizuje a uskutočňuje obchodná spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., sídlo: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 31 562 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka č.: 98/S (ďalej „organizátor“). Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž.
 1. Súťaž sa vzťahuje výlučne na škôlky, ktoré patria do okresov, v ktorých sa nachádzajú naše obchodné domy PRIOR:
 • obchodný dom PRIOR Lučenec
 • obchodný dom PRIOR Považská Bystrica
 • obchodný dom PRIOR Zvolen
 • obchodný dom PRIOR Prievidza
 • obchodný dom PRIOR Liptovský Mikuláš
 • obchodný dom PRIOR Partizánske
 • obchodný dom PRIOR Piešťany
 • obchodný dom PRIOR Trenčín
 • obchodný dom PRIOR Žiar nad Hronom
 1. Termín začatia súťaže je 10.06.2021, termín ukončenia súťaže je 20.06.2021.
 1. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom facebooku organizátora. Pravidlá súťaže budú v plnom znení uverejnené na web stránke organizátora odprior.sk.  Podmienkou účasti v súťaži je, predloženie výkresu (plagát) podľa nižšie uvedených podmienok v stanovenom termíne. Predložené výkresy budú uverejňované na FB organizátora a vystavené aj v priestoroch príslušného obchodného domu. 

Podmienky účasti v súťaži:

 • deti materskej škôlky nakreslia výkresy (plagáty), rozmer maximálne 40 cm x 60 cm
 • jedna škôlka sa môže zapojiť maximálne 10 výkresmi
 • obrázky môžu mať ľubovoľnú tému, môže byť zakomponovaný aj obchodný dom PRIOR alebo čokoľvek, čo sa deťom páči
 • výkres musí byť doručený na správu príslušného obchodného domu alebo foto výkresu zaslané ako obrázok na adresu odprior@odprior.sk v termíne do 06.06.2021
 • na každom výkrese musí byť uvedený názov, adresa materskej škôlky.

Priebeh súťaže, VYHODNOTENIE:

Výkresy za škôlku budú po doručení uverejnené na FB stránke OD PRIOR v termíne od 10.06.2021 do 20.06.2021, kde sa  označením „páči sa mi“ t. j. lajkom na výkresy konkrétnej škôlky budú prideľovať body danej škôlke. Výhercovia budú určení podľa najvyššieho počtu lajkov (bodov) pre konkrétnu škôlku, t.j. súčet lajkov za jednotlivé výkresy a škôlku.

 • Škôlka, ktorej výkresy budú mať najvyšší počet bodov vyhrá prvú cenu,
 • Ďalších deväť škôlok od najvyššieho poštu bodov vyhrajú ďalšie ceny. 

Vyhodnotenie súťaže bude 21.06.2021 od 10.00 hod. 

 1. Z vyhodnotenia súťaže bude organizátorom vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu oprávnení zástupcovia organizátora.
 1. Výhercovia súťaže budú o výsledkoch súťaže informovaní prostredníctvom facebook-u, ako aj telefonicky alebo e-mailom.
 1. Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti odprior.sk. Informácie o konaní súťaže budú prostredníctvom facebook-u, prostredníctvom interného rádia v obchodných domoch.

  VÝHRY:

 • škôlka, ktorej výkresy získajú najvyšší počet bodov vyhrá prvú cenu – finančný dar vo výške 1.000,- € (slovom: jedentisíc Eur),
 • tri ďalšie škôlky, ktorých výkresy získajú ďalšie najvyššie bodové ohodnotenia, vyhrajú balíček kníh a potrieb na kreslenie a tvorivú činnosť. 
 • tri ďalšie škôlky, ktorých výkresy získajú ďalšie najvyššie bodové ohodnotenia, vyhrajú balíček kníh a hračiek,
 • tri ďalšie škôlky, ktorých výkresy získajú ďalšie najvyššie bodové ohodnotenia, vyhrajú balíček kníh a detských uteráčikov

ODOVZDANIE VÝHIER

 1. Prvá cena bude odovzdaná výhernej škôlke poukázaním na účet po podpísaní darovacej zmluvy. Symbolický šek bude odovzdaný osobne do 30.06.2021.
 1. Ostatné výhry budú po podpísaní darovacej zmluvy odovzdané podľa dohody osobne alebo poštou.
 1. Ak si výherca cenu neprevezme alebo cenu odmietne, výhra prepadá v prospech organizátora.
 1. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto súťaži.
 1. Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.

Záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii na stránke odprior.sk počas doby trvania súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo  jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas  jej trvania, vrátane zmeny  doby  jej  trvania,  jej  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia a pod., a to aj  bez udania dôvodu a poskytnutia  náhrady. Túto prípadnú  zmenu  zverejní  organizátor na  www.odprior.sk,  pričom organizátor nie je  v týchto prípadoch  povinný  poskytnúť  žiadne odškodnenie , náhradné plnenie, a pod. Organizátor  si  tiež  vyhradzuje právo  nahradiť výhru  inou výhrou obdobného  typu a  zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu  vecnú výhru  nie je  možné zameniť  za hotovosť, ani požadovať vydanie  inej výhry,  než  je určená organizátorom.
 1. Tieto pravidlá   spotrebiteľskej  súťaže  nadobúdajú  platnosť  dňom  ich  zverejnenia  na  odprior.sk a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na www.odprior.sk.

Vo Zvolene,  19.05.2021