Hore

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

ÚVOD

1. Spotrebiteľskú súťaž s názvom „VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ (ďalej „spotrebiteľská súťaž“) organizuje a uskutočňuje obchodná spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., sídlo: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 31 562 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka č.: 98/S (ďalej „organizátor“). Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž.

2. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na 9 obchodných dom PRIOR v rámci územia Slovenskej republiky:
obchodný dom PRIOR Lučenec
obchodný dom PRIOR Považská Bystrica
obchodný dom PRIOR Zvolen
obchodný dom PRIOR Prievidza
obchodný dom PRIOR Liptovský Mikuláš
obchodný dom PRIOR Partizánske
obchodný dom PRIOR Piešťany
obchodný dom PRIOR Trenčín
obchodný dom PRIOR Žiar nad Hronom

3. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 02.12.2019, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 24.12.2019.

4. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník nájomcov (predajní) obchodných domov PRIOR v rámci siete spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., starší ako 18 rokov (ďalej „účastník“), ktorý počas trvania spotrebiteľskej súťaže nakúpi u ktoréhokoľvek nájomcu (v ktorejkoľvek predajni) obchodných domov PRIOR, uvedených v bode 2., článku I.. tovar v celkovej hodnote rovnej alebo vyššej ako 15,00 EUR. Zákazník obdrží spolu s pokladničným dokladom aj anketový lístok, ktorý po vyplnení údajov vhodí do osudia, umiestneného na prízemí a 1. poschodí obchodného domu. Anketový lístok musí byť potvrdený aj pečiatkou danej predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.
Údaje na anketovom lístku:
meno a priezvisko, vek, telefónny kontakt, e-mailový kontakt
ostatné anketové informácie (spokojnosť)
číslo pokladničného dokladu
pečiatka predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.

5. Anketové lístky, teda aj osobné údaje, budú po ukončení súťaže fyzicky zlikvidované v termíne do 29.02.2020.

6. Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže a to vyplnením anketového lístka.

7. Podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka je predloženie originálu pokladničného dokladu, preto je potrebné, aby si každý účastník súťaže uschoval originál pokladničného dokladu pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.

8. Žrebovanie sa uskutoční 08.01.2020 v priestoroch centrály spoločnosti. Žrebuje sa zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže zapojili, t. j. vhodili vyplnené anketové lístky do osudia v niektorom z obchodných domov PRIOR. Osudia budú po ukončení súťaže prevezené z jednotlivých obchodných domov na centrálu spoločnosti.

9. Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.odprior.sk. Zákazníci budú o konaní súťaže informovaní prostredníctvom plagátov v obchodných domoch a prostredníctvom médií.

VÝHRY

Každý účastník vianočnej súťaže môže vyhrať:
1. Dovolenka v Thajsku pre dve osoby
2. LED TV Samsung UE55RU7092
3. Kávovar Philips EP2224/10
4. Parný generátor Philips GC8930/10
5. Kuchynský robot Bosh MUM 58224
6. Vysávač Philips FC8741/09
7. Stolný mixér BRAVO B4618
8. Mlynček na mäso Tefal NE685838
9. Kávovar /espresso Delongi ECO 311R
10. Naparovacia žehlička Philips GC4908/80

ŽREBOVANIE

1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 08.01.2020 na centrále spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, náhodným výberom anketového lístka z osudia za prítomnosti minimálne troch zástupcov organizátora. Pri žrebovaní bude platnosť anketových lístkov kontrolovaná, v prípade, že nebude obsahovať údaje, potrebné na identifikáciu vyžrebovaného účastníka, bude sa žrebovanie opakovať a bude vyžrebovaný náhradný anketový lístok.

2. Výhercom ktorejkoľvek výhry sa môže stať len účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil potvrdený originál pokladničného dokladu.

3. Zo žrebovania bude organizátorom vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora a bude uložená k nahliadnutiu u organizátora.

ODOVZDANIE VÝHIER

1. Organizátor výhercov súťaže upovedomí o výhre telefonicky na telefónny kontakt, uvedený na anketovom lístku. Kontaktovanie sa bude opakovať počas dvoch pracovných dní opakovane 2x denne. Ak sa nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať, bude mu zaslaná krátka textová správa – sms. V prípade uvedenia kontaktu na pevnú linku bude táto možnosť vylúčená, bude výherca ešte v priebehu dvoch dní opakovane 2x denne kontaktovaný. V prípade uvedenia e-mailového kontaktu mu bude oznámenie výhry zaslané na tento kontakt. Ak sa ani napriek tomu nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca nárok na výhru. Tak isto, ak sa výherca s organizátorom neskontaktuje do siedmych pracovných dní odo dňa odoslania sms alebo odoslania e-mailu, stráca nárok na výhru.

2. Organizátor oznámi vyžrebovaným účastníkom dátum, miesto a spôsob odovzdania výhry pri telefonickom kontaktovaní.

3. Ak výherca nepredloží organizátorovi pri preberaní výhry potvrdený pokladničný doklad, bude zo súťaže vylúčený a výhra prepadá v prospech organizátora.

4. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.

5. Ceny budú výhercom odovzdané v obchodnom dome, v ktorom bol nákup zrealizovaný. V prípade, že sa výherca odovzdania výhry bez ospravedlnenia nezúčastní, výhra prepadá v prospech organizátora.

6. Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.

7. Pri poskytovaní výhry oznámi organizátor písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Záverečné ustanovenia

1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov udaných v anketovom lístku pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu o súhlase na spracovanie osobných údajov v súlade s Európskou smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR).

3. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
zamestnanci spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED
ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.

4. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii na stránke www.odprior.sk počas doby trvania súťaže, ako
aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.

5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania,
vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania
dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.odprior.sk, pričom
organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie , náhradné plnenie, a pod.
Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je
určená organizátorom.

6. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.odprior.sk
a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na www.odprior.sk.

Vo Zvolene, 30.11.2019

RETRO fotografie v Priore

3.2.2020

Putovná RETRO výstavka od 3.2. v obchodnom dome PRIOR Piešťany !
Navštívte nás v Piešťanoch od 3.2. do 21.2.2020 a zaspomínajte si pri fotografiách na obdobie kedy obchodné domy PRIOR vznikali.

RETRO fotografie v Priore

Vianočná súťaž