Hore

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“

ÚVOD

 1. Spotrebiteľskú súťaž s názvom „
 2. VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ“ (ďalej „spotrebiteľská súťaž“) organizuje a uskutočňuje obchodná spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., sídlo: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 31 562 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka č.: 98/S (ďalej „organizátor“). Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž.
 3. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na 9 obchodných dom PRIOR v rámci územia Slovenskej republiky:
 • obchodný dom PRIOR Lučenec
 • obchodný dom PRIOR Považská Bystrica
 • obchodný dom PRIOR Zvolen
 • obchodný dom PRIOR Prievidza
 • obchodný dom PRIOR Liptovský Mikuláš
 • obchodný dom PRIOR Partizánske
 • obchodný dom PRIOR Piešťany
 • obchodný dom PRIOR Trenčín
 • obchodný dom PRIOR Žiar nad Hronom
 1. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je03.2022, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 14.04.2022.
 2. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník nájomcov (predajní) obchodných domov PRIOR v rámci siete spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., starší ako 18 rokov (ďalej „účastník“), ktorý počas trvania spotrebiteľskej súťaže nakúpi u ktoréhokoľvek nájomcu (v ktorejkoľvek predajni) obchodných domov PRIOR, uvedených v bode 2., článku I.. tovar v celkovej hodnote rovnej alebo vyššej ako 15,00 EUR. Zákazník obdrží spolu s pokladničným dokladom aj anketový lístok, ktorý po vyplnení údajov vhodí do osudia, umiestneného na prízemí a 1. poschodí obchodného domu. Anketový lístok musí byť potvrdený aj pečiatkou danej predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.

Údaje na anketovom lístku:

 • meno a priezvisko, vek, telefónny kontakt, e-mailový kontakt
 • ostatné anketové informácie ( dobrovoľný súhlas so zasielaním newslettera/ emailingu)
 • číslo pokladničného dokladu
 • pečiatka predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.
 1. Anketové lístky, teda aj osobné údaje, budú po ukončení súťaže fyzicky zlikvidované v termíne do 31.05.2022.
 2. Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže a to vyplnením anketového lístka. Zároveň má súťažiaci možnosť dobrovoľne zaškrtnúť súhlas so spracúvaním osobných údaj aj na marketingové účely a zasielania newslettera na dobu určitú ( 2 roky) . Tento marketingový súhlas, nie je potrebný na zapojenie sa do súťaže a je ho možné kedykoľvek odvolať elektronicky na e-mail: odprior@odprior.sk alebo písomne na adresu sídla Organizátora.
 3. Podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka je predloženie originálu pokladničného dokladu, preto je potrebné, aby si každý účastník súťaže uschoval originál pokladničného dokladu pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.
 4. Žrebovanie sa uskutoční 28.04.2022 v priestoroch centrály spoločnosti. Žrebuje sa zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže zapojili, t. j. vhodili vyplnené anketové lístky do osudia v niektorom z obchodných domov PRIOR. Osudia budú po ukončení súťaže prevezené z jednotlivých obchodných domov na centrálu spoločnosti.
 5. Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti odprior.sk. Zákazníci budú o konaní súťaže informovaní prostredníctvom plagátov v obchodných domoch a prostredníctvom médií.

 

VÝHRY

Každý účastník vianočnej súťaže môže vyhrať:

 1. Elektrobicykel CRUSSIS dámsky, pánsky
 2. Kávovar Philips EP2224/10
 3. Robotický vysávač Rowenta RR7447WH
 4. Smart hodinky GARMIN VENU SQ
 5. Mikrovlnná rúra Samsung MG23K3515AW/EO
 6. Naparovacia žehlička Tefal FV 9867 EO
 7. Prenosné rádio SONY ZS-PS50B
 8. Beztuková fritéza BL TKG FTL 1004
 9. Balíček kníh
 10. Kartón vína Sonberk

ŽREBOVANIE

 1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 28.04.2022 na centrále spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, náhodným výberom anketového lístka z osudia za prítomnosti minimálne troch zástupcov organizátora. Pri žrebovaní bude platnosť anketových lístkov kontrolovaná, v prípade, že nebude obsahovať údaje, potrebné na identifikáciu vyžrebovaného účastníka, bude sa žrebovanie opakovať a bude vyžrebovaný náhradný anketový lístok.
 2. Výhercom ktorejkoľvek výhry sa môže stať len účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil potvrdený originál pokladničného dokladu.
 3. Zo žrebovania bude organizátorom vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora a bude uložená k nahliadnutiu u organizátora.

ODOVZDANIE VÝHIER

 1. Organizátor výhercov súťaže upovedomí o výhre telefonicky na telefónny kontakt, uvedený na anketovom lístku. Kontaktovanie sa bude opakovať počas dvoch pracovných dní opakovane 2x denne. Ak sa nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať, bude mu zaslaná krátka textová správa – sms. V prípade uvedenia kontaktu na pevnú linku bude táto možnosť vylúčená, bude výherca ešte v priebehu dvoch dní opakovane 2x denne kontaktovaný. V prípade uvedenia e-mailového kontaktu mu bude oznámenie výhry zaslané na tento kontakt. Ak sa ani napriek tomu nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca nárok na výhru. Tak isto, ak sa výherca s organizátorom neskontaktuje do siedmych  pracovných dní odo dňa odoslania sms alebo odoslania e-mailu, stráca nárok na výhru.
 2. Organizátor oznámi vyžrebovaným účastníkom dátum, miesto a spôsob odovzdania výhry pri telefonickom kontaktovaní.
 3. Ak výherca nepredloží organizátorovi pri preberaní výhry pokladničný doklad, číslo ktorého je uvedené na anketovom lístku, bude zo súťaže vylúčený a výhra prepadá v prospech organizátora.
 4. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
 5. Ceny budú výhercom odovzdané v obchodnom dome, v ktorom bol nákup zrealizovaný. V prípade, že sa výherca odovzdania výhry bez ospravedlnenia nezúčastní, výhra prepadá v prospech organizátora.
 6. Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.
 7. Pri poskytovaní výhry oznámi organizátor písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov udaných v anketovom lístku pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu o súhlase na spracovanie osobných údajov v súlade s Európskou smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR).
 3. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
  • zamestnanci spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.
 1. Pravidlá spotrebiteľskej  súťaže  sú  k dispozícii na stránke odprior.sk počas doby trvania súťaže,  ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
 1. Organizátor si  vyhradzuje  právo  jednostrannej  zmeny  pravidiel    spotrebiteľskej súťaže  počas  jej trvania, vrátane   zmeny   doby  jej  trvania,  jej  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia  a  pod.,  a  to  aj    bez udania dôvodu    a  poskytnutia  náhrady.  Túto   prípadnú  zmenu  zverejní  organizátor   na  www.odprior.sk,  pričom organizátor  nie   je  v  týchto prípadoch  povinný  poskytnúť  žiadne  odškodnenie,  náhradné   plnenie,  a  pod. Organizátor  si   tiež  vyhradzuje   právo  nahradiť   výhru  inou   výhrou    obdobného  typu  a  zodpovedajúcej hodnoty.  Žiadnu  výhru  nie  je  možné   zameniť  za   hotovosť,   ani   požadovať  vydanie  inej výhry,  než  je určená organizátorom.
 2. Tieto  pravidlá   spotrebiteľskej   súťaže   nadobúdajú   platnosť  dňom   ich  zverejnenia   na  odprior.sk a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na www.odprior.sk.

Vo Zvolene,  20.03.2022