Hore

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže: „Valentínska súťaž“

ÚVOD

 1. Spotrebiteľskú súťaž s názvom „Valentínska súťaž“ (ďalej „spotrebiteľská súťaž“) organizuje a uskutočňuje obchodná spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., sídlo: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 31 562 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka č.: 98/S (ďalej „organizátor“). Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž.
 1. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na 9 obchodných dom PRIOR v rámci územia Slovenskej republiky:
 • obchodný dom PRIOR Lučenec
 • obchodný dom PRIOR Považská Bystrica
 • obchodný dom PRIOR Zvolen
 • obchodný dom PRIOR Prievidza
 • obchodný dom PRIOR Liptovský Mikuláš
 • obchodný dom PRIOR Partizánske
 • obchodný dom PRIOR Piešťany
 • obchodný dom PRIOR Trenčín
 • obchodný dom PRIOR Žiar nad Hronom
 1. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 07.02.2022, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 14.02.2022.
 1. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník nájomcov (predajní) obchodných domov PRIOR v rámci siete spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., starší ako 18 rokov (ďalej „účastník“), ktorý počas trvania spotrebiteľskej súťaže odfotí pred alebo v priestoroch (v ktorejkoľvek predajni) obchodných domov PRIOR, uvedených v bode 2., článku I.. a označí na sociálnej sieti Facebook OD PRIOR osobu s ktorou pobyt v prípade výhry strávi.
 2. Účastník spotrebiteľskej súťaže vyjadruje súhlas s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže uverejnením komentára do súťažného príspevku na facebooku oficiálnej stránky OD PRIOR
 3. Podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka je splnenie podmienky v tomto bode č.4
 4. Žrebovanie sa uskutoční 15.02.2021 v priestoroch Obchodného domu PRIOR Zvolen. Žrebuje sa zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže svojím komentárom zapojili
 5. Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.odprior.sk.  Zákazníci budú o konaní súťaže informovaní prostredníctvom plagátov v obchodných domoch a prostredníctvom médií. 

VÝHRY

Každý účastník Valentinskej súťaže môže vyhrať:

 1. Wellness a relax pobyt v hotely Tále 4*

  ŽREBOVANIE 

 1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 27.08.2021 v Obchodnom dome PRIOR Zvolen, Nám. SNP 2497, 960 01 Zvolen, náhodným výberom anketového lístka z osudia za prítomnosti minimálne troch zástupcov organizátora. Pri žrebovaní bude platnosť anketových lístkov kontrolovaná, v prípade, že nebude obsahovať údaje, potrebné na identifikáciu vyžrebovaného účastníka, bude sa žrebovanie opakovať a bude vyžrebovaný náhradný anketový lístok.
 1. Výhercom ktorejkoľvek výhry sa môže stať len účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný.
 1. Zo žrebovania bude organizátorom vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora a bude uložená k nahliadnutiu u organizátora.

ODOVZDANIE VÝHIER

 1. Organizátor výhercov súťaže upovedomí o výhre v komentári pod súťažným príspevkom.  V prípade uvedenia e-mailového kontaktu mu bude oznámenie výhry zaslané na tento kontakt. Ak sa ani napriek tomu nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca nárok na výhru. Tak isto, ak sa výherca s organizátorom neskontaktuje do siedmych  pracovných dní odo dňa odoslania sms alebo odoslania e-mailu, stráca nárok na výhru.
 1. Organizátor oznámi vyžrebovanému účastníkovi dátum, miesto a spôsob odovzdania nepeňažnej výhry pri telefonickom kontaktovaní.
 2. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s končenou platnosťou o odovzdaní výhry.
 3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
 1. Peňažnú výhru organizátor odovzdá (prevedie) výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.
 2. Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.
 3. Pri poskytovaní výhry oznámi organizátor písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry..

Záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov udaných v anketovom lístku pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu o súhlase na spracovanie osobných údajov v súlade s Európskou smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR).
 1. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
  • zamestnanci spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.
 1. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii na stránke odprior.sk počas doby trvania súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo  jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas  jej trvania, vrátane zmeny  doby  jej  trvania,  jej  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia a pod., a to aj  bez udania dôvodu a poskytnutia  náhrady. Túto prípadnú  zmenu  zverejní  organizátor na  www.odprior.sk,  pričom organizátor nie je  v týchto prípadoch  povinný  poskytnúť  žiadne odškodnenie , náhradné plnenie, a pod. Organizátor  si  tiež  vyhradzuje právo  nahradiť výhru  inou výhrou obdobného  typu a  zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu  nepeňažnú výhru  nie je  možné zameniť  za hotovosť, ani požadovať vydanie  inej výhry, než  je určená organizátorom.
 1. Tieto pravidlá   spotrebiteľskej  súťaže  nadobúdajú  platnosť  dňom  ich  zverejnenia  na www.odprior.sk a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na www.odprior.sk.

Vo Zvolene,  07.02.2021