Hore

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Štedré leto s Priorom“

ÚVOD

 1. Spotrebiteľskú súťaž s názvom „ŠTEDRÉ LETO S PRIOR-om“ (ďalej „spotrebiteľská súťaž“) organizuje a uskutočňuje obchodná spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., sídlo: Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, IČO: 31 562 817, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.: Sa, vložka č.: 98/S (ďalej „organizátor“). Organizátor usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž.
 1. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na 9 obchodných dom PRIOR v rámci územia Slovenskej republiky:
 • obchodný dom PRIOR Lučenec
 • obchodný dom PRIOR Považská Bystrica
 • obchodný dom PRIOR Zvolen
 • obchodný dom PRIOR Prievidza
 • obchodný dom PRIOR Liptovský Mikuláš
 • obchodný dom PRIOR Partizánske
 • obchodný dom PRIOR Piešťany
 • obchodný dom PRIOR Trenčín
 • obchodný dom PRIOR Žiar nad Hronom
 1. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 01.07.2021, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 15.08.2021.
 1. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník nájomcov (predajní) obchodných domov PRIOR v rámci siete spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED, a. s., starší ako 18 rokov (ďalej „účastník“), ktorý počas trvania spotrebiteľskej súťaže nakúpi u ktoréhokoľvek nájomcu (v ktorejkoľvek predajni) obchodných domov PRIOR, uvedených v bode 2., článku I.. tovar v celkovej hodnote rovnej alebo vyššej ako 15,00 EUR. Zákazník obdrží spolu s pokladničným dokladom aj anketový lístok, ktorý po vyplnení údajov vhodí do osudia, umiestneného na prízemí a 1. poschodí obchodného domu. Anketový lístok musí byť potvrdený aj pečiatkou danej predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.

Údaje na anketovom lístku:

 • meno a priezvisko, vek, telefónny kontakt, e-mailový kontakt
 • ostatné anketové informácie (spokojnosť)
 • číslo pokladničného dokladu
 • pečiatka predajne, prípadne písomne napísané meno predajne.
 1. Anketové lístky, teda aj osobné údaje, budú po ukončení súťaže fyzicky zlikvidované v termíne do 30.09.2021.
 1. Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s pravidlami tejto spotrebiteľskej súťaže a to vyplnením anketového lístka.
 1. Podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania účastníka je predloženie originálu pokladničného dokladu, preto je potrebné, aby si každý účastník súťaže uschoval originál pokladničného dokladu pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.
 1. Žrebovanie sa uskutoční 27.08.2021 v priestoroch Obchodného domu PRIOR Zvolen. Žrebuje sa zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa do súťaže zapojili, t. j. vhodili vyplnené anketové lístky do osudia v niektorom z obchodných domov PRIOR. Osudia budú po ukončení súťaže prevezené z jednotlivých obchodných domov na centrálu spoločnosti.
 1. Pravidlá súťaže budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.odprior.sk.  Zákazníci budú o konaní súťaže informovaní prostredníctvom plagátov v obchodných domoch a prostredníctvom médií. 

VÝHRY

Každý účastník letnej súťaže môže vyhrať:

 1. Peňažná výhra vo výške 3.000,-€ (tri tisíc eur)
 2. Robotický vysávač Lenovo E1 Vacuum Cleaner
 3. Beztuková fritéza TKG FTL1004
 4. Darčekový kôš
 5. Smart hodinky Garmin Venu Sq Music
 6. Balík kníh

ŽREBOVANIE 

 1. Žrebovanie sa uskutoční dňa 27.08.2021 v Obchodnom dome PRIOR Zvolen, Nám. SNP 2497, 960 01 Zvolen, náhodným výberom anketového lístka z osudia za prítomnosti minimálne troch zástupcov organizátora. Pri žrebovaní bude platnosť anketových lístkov kontrolovaná, v prípade, že nebude obsahovať údaje, potrebné na identifikáciu vyžrebovaného účastníka, bude sa žrebovanie opakovať a bude vyžrebovaný náhradný anketový lístok.
 1. Výhercom ktorejkoľvek výhry sa môže stať len účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil potvrdený originál pokladničného dokladu.
 1. Zo žrebovania bude organizátorom vyhotovená zápisnica, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora a bude uložená k nahliadnutiu u organizátora.

ODOVZDANIE VÝHIER

 1. Organizátor výhercov súťaže upovedomí o výhre telefonicky na telefónny kontakt, uvedený na anketovom lístku. Kontaktovanie sa bude opakovať počas dvoch pracovných dní opakovane 2x denne. Ak sa nepodarí s výhercom telefonicky skontaktovať, bude mu zaslaná krátka textová správa – sms. V prípade uvedenia kontaktu na pevnú linku bude táto možnosť vylúčená, bude výherca ešte v priebehu dvoch dní opakovane 2x denne kontaktovaný. V prípade uvedenia e-mailového kontaktu mu bude oznámenie výhry zaslané na tento kontakt. Ak sa ani napriek tomu nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca nárok na výhru. Tak isto, ak sa výherca s organizátorom neskontaktuje do siedmych  pracovných dní odo dňa odoslania sms alebo odoslania e-mailu, stráca nárok na výhru.
 1. Organizátor oznámi vyžrebovaným účastníkom dátum, miesto a spôsob odovzdania nepeňažnej výhry pri telefonickom kontaktovaní. Hlavná peňažná výhra bude výhercovi zaslaná na bankový účet výhercu po overení osoby výhercu a predložení bankového účtu výhercu.
 1. Ak výherca nepredloží organizátorovi pri preberaní výhry potvrdený pokladničný doklad, bude zo súťaže vylúčený a výhra prepadá v prospech organizátora.
 1. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s končenou platnosťou o odovzdaní výhry.
 1. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
 1. Nepeňažné ceny budú výhercom odovzdané v obchodnom dome, v ktorom bol nákup zrealizovaný. V prípade, že sa výherca odovzdania výhry bez ospravedlnenia nezúčastní, výhra prepadá v prospech organizátora.
 1. Peňažnú výhru organizátor odovzdá (prevedie) výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.
 1. Pri preberaní výhry výherca podpíše preberací protokol, ktorý bude obsahovať popis výhry.
 1. Pri poskytovaní výhry oznámi organizátor písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa §8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Hlavná peňažná výhra bude vyplatená v konečnej sume 3000,- €. Organizátor súťaže v súlade s § 43 odst. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 %. Ak je výhercom daňovník nezmluvného štátu podľa §2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35%.

Záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. Zákazník pred svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži zobral na vedomie, že pre účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov udaných v anketovom lístku pri zapojení sa do súťaže a zobral na vedomie aj informáciu o súhlase na spracovanie osobných údajov v súlade s Európskou smernicou o ochrane osobných údajov (GDPR).
 1. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:
  • zamestnanci spoločnosti Obchodné domy PRIOR STRED
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.
 1. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii na stránke odprior.sk počas doby trvania súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo  jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas  jej trvania, vrátane zmeny  doby  jej  trvania,  jej  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia a pod., a to aj  bez udania dôvodu a poskytnutia  náhrady. Túto prípadnú  zmenu  zverejní  organizátor na  www.odprior.sk,  pričom organizátor nie je  v týchto prípadoch  povinný  poskytnúť  žiadne odškodnenie , náhradné plnenie, a pod. Organizátor  si  tiež  vyhradzuje právo  nahradiť výhru  inou výhrou obdobného  typu a  zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu  nepeňažnú výhru  nie je  možné zameniť  za hotovosť, ani požadovať vydanie  inej výhry, než  je určená organizátorom.
 1. Tieto pravidlá   spotrebiteľskej  súťaže  nadobúdajú  platnosť  dňom  ich  zverejnenia  na www.odprior.sk a účinnosť dňom nasledujúcom po zverejnení na www.odprior.sk.

Vo Zvolene,  30.06.2021